تعرفه خدمات

تعرفه خدمات ارائه شده در سال 99

طراحی لوگو تصویری

5,000,000تومان

 • لوگوی تصویری
 • 3 عدد طرح اولیه در 3 کانسپت متفاوت
 • اصول حرفه‌ای طراحی لوگو، مناسب فضای مجازی و چاپی
 • بررسی و ارائه نمونه‌های خارجی رقیب
 • ارائه کلاسه رنگی جهت امور چاپی و فضای وب

طراحی لوگو تصویری و نوشتاری(تلفیقی)

7,500,000تومان

 • لوگوی تصویری و نوشتاری
 • 3 عدد طرح اولیه در 3 کانسپت متفاوت برای هرکدام، بصورت مجزا و ترکیبی
 • اصول حرفه‌ای طراحی لوگو، مناسب فضای مجازی و چاپی
 • بررسی و ارائه نمونه‌های خارجی رقیب
 • ارائه کلاسه رنگی جهت امور چاپی و فضای وب

طراحی لوگو نوشتاری

4,000,000تومان

 • لوگوی نوشتاری
 • 3 عدد طرح اولیه در 3 کانسپت متفاوت
 • اصول حرفه‌ای طراحی لوگو، مناسب فضای مجازی و چاپی
 • بررسی و ارائه نمونه‌های خارجی رقیب
 • ارائه کلاسه رنگی جهت امور چاپی و فضای وب

طراحی کاتالوگ

از یک تا 20 صفحه200,000تومان

 • طراحی یونیفرم اختصاصی
 • رعایت اصول حرفه‌ای طراحی کاتالوگ، مناسب فضای مجازی و چاپی
 • بررسی و ارائه نمونه‌های خارجی
 • طراحی در کلاسه رنگی اختصاصی مشتری
*طراحی جلد بصورت مجزا بصورت هر صفحه 350،000 تومان محاسبه می‌گردد.

طراحی کاتالوگ

از 50 صفحه به بالا150,000تومان

  • طراحی یونیفرم اختصاصی
  • رعایت اصول حرفه‌ای طراحی کاتالوگ، مناسب فضای مجازی و چاپی
  • بررسی و ارائه نمونه‌های خارجی
  • طراحی در کلاسه رنگی اختصاصی مشتری
  *طراحی جلد بصورت مجزا بصورت هر صفحه 300،000 تومان محاسبه می‌گردد

طراحی کاتالوگ

از 20 تا 50 صفحه170,000تومان

  • طراحی یونیفرم اختصاصی
  • رعایت اصول حرفه‌ای طراحی کاتالوگ، مناسب فضای مجازی و چاپی
  • بررسی و ارائه نمونه‌های خارجی
  • طراحی در کلاسه رنگی اختصاصی مشتری
  *طراحی جلد بصورت مجزا بصورت هر صفحه 350،000 تومان محاسبه می‌گردد

بسته اصلی

از سوی دیگر

تومان125/ماهانه.

 • پشتیبانی رایگان مشتری
 • اجرای آسان
 • مستندات عالی

بسته پیشرفته

از سوی دیگر

تومان440/ماهانه.

 • پشتیبانی رایگان مشتری
 • اجرای آسان
 • مستندات عالی
 • نتیجه اعطا شده

بسته پرمیوم

از سوی دیگر

تومان155/ماهانه.

 • پشتیبانی رایگان مشتری
 • اجرای آسان
 • مستندات عالی

تومان125/ماهانه.

بسته اصلی

از سوی دیگر

 • پشتیبانی رایگان مشتری
 • اجرای آسان
 • مستندات عالی

تومان440/ماهانه.

بسته پیشرفته

از سوی دیگر

 • پشتیبانی رایگان مشتری
 • اجرای آسان
 • مستندات عالی
 • نتیجه اعطا شده

تومان155/ماهانه.

بسته پرمیوم

از سوی دیگر

 • پشتیبانی رایگان مشتری
 • اجرای آسان
 • مستندات عالی